Wydział Finansowo - Budżetowy

Dodano dnia: 2012-06-27
Wydział Finansowo-Budżetowy
Skarbnik Powiatu - Elżbieta Olejnik
I piętro, pok. 118, tel. ( 0-87) 5659260
e-mail: finanse@powiat.suwalski.pl

Do zadań Wydziału Finansowo - Budżetowego należy:
 • Opracowanie projektu budżetu Powiatu oraz dokonanie analiz budżetu.
 • Nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych.
 • Nadzór nad realizacją budżetu Powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa.
 • Windykacja należności budżetowych.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
 • Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu z godnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania środków budżetowych, pozabudżetowych i funduszy celowych.
 • Planowanie i realizacja wydatków Starostwa i prowadzenie dokumentacji płacowej.
 • Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.
 • Prowadzenie kontroli finansowej oraz sprawdzanie wykonania zleceń pokontrolnych w jednostkach powiatowych
 • Obsługa kasowa Funduszy Powiatowych: Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Współdziałanie z bankami.
 • Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 • Prowadzenie zasad prowadzenia i rozliczenia inwestycji.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej mienia Powiatu.
Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/wydzial-finansowo---budzetowy-1048.htm