Rolnictwo

Dodano dnia: 2010-12-16

Powiat suwalski jest obszarem o charakterze typowo rolniczym. Dowodzi tego struktura użytkowania gruntów w powiecie, która kształtuje się następująco: użytki rolne - 70%, lasy - 17%, wody - 8%, pozostałe - 8 %

Obszar powiatu charakteryzuje się gorszymi od przeciętnych w kraju warunkami glebowymi i klimatycznymi. Agroklimat wyróżnia się wyraźnie skróconym okresem wegetacyjnym, a silne urzeźbienie terenu powoduje intensywny spływ powierzchniowy i bezpowrotnie utratę części korzystnych dla rolnictwa wód opadowych. Pomimo trudnych warunków dla rolnictwa, aż 79% ogólnej powierzchni powiatu zajmują indywidualne gospodarstwa rolne.

W granicach powiatu jest ok. 5,5 tysiąca gospodarstw, przy czym średnia ich wielkość wynosi 15,7 ha. Użytkowane grunty w indywidualnych gospodarstwach rolnych stanowią ogólną powierzchnię 102859 ha, z czego użytki rolne wynoszą 89.257 ha. Znaczną część użytków rolnych stanowią grunty orne, bo aż 65.482 ha, pozostałe to pastwiska (15.133 ha), łąki (8.274 ha) i sady (368 ha).

Głównymi kierunkami produkcji roślinnej są uprawy na potrzeby produkcji zwierzęcej w tym pasz zielonych oraz uprawy zbóż i ziemniaków. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej (99 039 sztuk) i bydła mlecznego (54 654 sztuk). Duży areał użytków rolnych w tym trwałych użytków zielonych, stał się podstawą przodującej w skali kraju pozycji powiatu w hodowli bydła mlecznego.

Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/rolnictwo-132.htm