Rozbudowa i przebudowa obiektów edukacyjnych i sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

Dodano dnia: 2011-01-03
Powiat Suwalski zakończył realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa obiektów edukacyjnych i sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 6. Rozwój Infrastruktury Społecznej działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Przedmiotem projektu była inwestycja obejmująca rozbudowę i przebudowę obiektów edukacyjnych oraz sieci ciepłowniczej w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.
Cel ogólny projektu to: poprawa dostępności i warunków nauczania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na obszarach wiejskich powiatu suwalskiego, zaś cel bezpośredni to rozbudowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i sieci ciepłowniczej w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.

Okres realizacji projektu: 12.06.2008 – 30.11.2010

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.367.472,17 zł, z czego 915.977,64 stanowiło otrzymane dofinansowanie z RPOWP na lata 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa obiektów edukacyjnych i sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie:

1. Zmodernizowano 3 obiekty infrastruktury edukacyjnej o łącznej powierzchni 1302,15 m2. W zakres modernizacji weszła:
  • nadbudowa drugiej kondygnacji w budynku siłowni z wykorzystaniem na szatnie,
  • budowa nowych schodów zewnętrznych do projektowanej szatni,
  • budowa nowej, drewnianej, dwuspadowej konstrukcji dachu oraz pokrycie dachu nad budynkiem szkoły, hali sportowej i szatni,
  • wymiana istniejącej sieci ciepłowniczej.


2. Umożliwiono uczniom ZS w Dowspudzie korzystanie z infrastruktury wspartej realizacją projektu.

3. Zespół Szkół w Dowspudzie uzyskał wiele innych korzyści technicznych, ekonomicznych i społecznych tj.: polepszenie warunków pracy i nauki, podniesienie funkcjonalności szkoły oraz ocieplenie budynku. Ponadto zwiększyła się dostępność do zajęć sportowych (w tym zajęć pozalekcyjnych) w zmodernizowanej sali, a oferta edukacyjna szkoły poszerzyła się o nowoczesne kierunki kształcenia.

4. Warunki komunikacyjne w budynku szkoły uległy znacznej poprawie, dodatkowo wzrosło bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli.

5. Wygląd zewnętrzny budynku szkoły został zharmonizowany z otaczającym krajobrazem przyrodniczym i kulturowym, ponadto poprawiła się  estetyka wnętrz (korytarze, szatnie, sala gimnastyczna).

Zrealizowane zadania były zgodne z celami RPOWP, dokumentami strategicznymi regionalnymi, krajowymi, wspólnotowymi. Ponadto analizowane przedsięwzięcie w bezpośredni sposób miało pozytywny wpływ na realizację założeń Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do roku 2013, Strategii Rozwoju Powiatu Suwalskiego do roku 2015”, Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Suwalskiego na lata 2004-2006 oraz 2007-2013”, Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Kraju w zakresie podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski, poszczególnych obywateli i rodzin.

Projekt będzie miał także pozytywny wpływ na efektywność energetyczną. W kontekście celu 1.1.3 Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (podjęcie kwestii intensywnego wykorzystywania tradycyjnych źródeł energii w Europie) zrealizowana przebudowa sieci ciepłowniczej i ocieplenie szkoły zapewnia oszczędność energii i surowca.
Beneficjentem projektu był Powiat Suwalski. Po wdrożeniu projekt pozostaje własnością Powiatu Suwalskiego i będzie utrzymywany ze środków Powiatu w ramach budżetu uchwalonego dla szkoły.
Efektami projektu po zakończeniu jego realizacji w imieniu Powiatu Suwalskiego zarządzać będzie Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.


Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/rozbudowa-i-przebudowa-obiektow-edukacyjnych-i-sieci-cieplowniczej-zespolu-szkol-im-gen-ludwika-michala-paca-w-dowspudzie-1421.htm