Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II (ASPMAN II)

Dodano dnia: 2013-11-28
Od 1 listopada 2013 roku Powiat Suwalski rozpoczął realizację projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II” (nr LT-PL/193).

Projekt powstał w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013, we współpracy z dwoma podmiotami litewskimi: samorządem Rejonu Wyłkowyszek i Centrum Informacji Turystycznej Euroregionu Szeszupy z Szaków oraz z Gminą Wiżajny.  Koordynatorem (Partnerem Wiodącym) całości przedsięwzięcia jest Powiat Suwalski.

W tym partnerskim przedsięwzięciu zaplanowanych jest szereg różnorodnych działań inwestycyjnych i promocyjnych, zarówno po stronie polskiej jak i litewskiej, które potrwają do końca grudnia 2014 roku.

Powiatowe działania inwestycyjne skupiają się w Bolciach, w gminie Wiżajny. Zaplanowana do realizacji jest budowa parkingu samochodowo-autokarowego z obiektami małej architektury (przede wszystkim toaleta i deszczochron, a także ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne). Powstanie również ścieżka pieszo-rowerowa (z miejscami parkingowymi dla rowerzystów) od drogi gminnej do słynnego już słupa granicznego „Wisztyniec” – tj. trójstyku granic państwowych: Polski, Litwy i rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego. Ścieżka ułatwi poruszanie się od nowo wybudowanego parkingu do atrakcyjnego turystycznie trójstyku.
Po zakończeniu budowy powiatowego parkingu Gmina Wiżajny wyasfaltuje fragment drogi gminnej – łączący parking z drogą wojewódzką nr 651 (Wiżajny – Żytkiejmy). Ponadto, w ramach projektu, zostanie oznakowana znakami drogowymi część atrakcji turystycznych powiatu suwalskiego.

Po stronie litewskiej, w rejonie wyłkowyskim zostanie wykonane jedno publiczne miejsce rekreacji nad jez. Paežeriai (miejscowość Visciakaimio k. Wyłkowyszek), a w rejonie szackim planowane jest wybudowanie trzech stref rekreacji na linii szlaku wodnego Szeszupy oraz oznakowanie 45 km tego szlaku.

Jesienią 2014 roku planowane jest uroczyste otwarcie każdego z tych miejsc inwestycji (łącznie 3 spotkania, w tym jedno w Polsce – Bolcie, a dwa na Litwie).

Wspólnymi działaniami wszystkich partnerów będzie wspólna publikacja promocyjna oraz opracowanie analitycznego dokumentu w zakresie możliwości rozwoju gospodarczego wybranych fragmentów partnerskich regionów w ramach Euroregionu Niemen i Euroregionu Szeszupy. Założenia analizy zostaną zaprezentowane na konferencji podsumowującej projekt.

Budżet projektu (obejmujący działania wszystkich czterech partnerów) zaplanowany został na blisko 438 700 Euro. Wartość działań po stronie polskiej to:
1/ Powiat Suwalski: 219 720 euro, dofinansowanie 186 762 euro,
    wkład własny 32 958 euro.
2/ Gmina Wiżajny: 22 801 euro, dofinansowanie prawie 19 381 euro,
    wkład własny 3 420 euro.


Projekt „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II”  jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej " Litwa - Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 372 889 euro (85%).Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/modernizacja-aktywnej-przestrzeni-publicznej-dla-aktywnych-sasiadow-–-etap-ii-aspman-ii-1982.htm