Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
drukuj

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Dodano dnia: 2013-12-02
Stacje kontroli pojazdów

I. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów (Dz.U. Nr 40, poz. 275).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264).

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
 
Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na terenie powiatu suwalskiego jest Starosta Suwalski

II. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60,
Wydział Komunikacji, pokój nr 11,
telefon 087 565 9244

III. Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wraz z oświadczeniem.
 
Załączniki:
1. Dokument potwierdzający, że podmiot ubiegający się o wpis:
- ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub upadłość,
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwa przeciwko dokumentom dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
- posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
- posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiąbiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – (poświadczenie wydaje za opłatą,w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego),
- zatrudnia uprawnionych diagnostów.  

IV. Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej  podlega opłacie skarbowej w wysokości 412 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Nr - 23 1060 0076 0000 3310 0015 133 Bank Pekao S.A.. Oddział w Suwałkach

V. Termin na załatwienie sprawy:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców następuje po sprawdzeniu spełnienia wymagań dla stacji kontroli pojazdów w drodze decyzji administracyjnej w terminie określonym w art. 67 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807 z późn. zm.).

VI. Informacja o trybie odwoławczym:
Od decyzji odmowy wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Starosty Suwalskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

VII. Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa 60


BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU