Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Kontakt i pomoc w urzędzie
drukuj

Kontakt i pomoc w urzędzie

Dodano dnia: 2014-01-01
Do kogo zgłosić się w urzędzie? Na jakim polu, w jakim zakresie i formie można uzyskać wsparcie? Zapraszamy do zapoznania się z krótkim ABC dla organizacji w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

A. Kontakt

Współpracą z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Suwałkach zajmują się pracownicy poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych zgodnie ze swoim polem działalności (kultura, sport, edukacja, pomoc społeczna, ochrona środowiska). 

Osobą "pierwszego kontaktu" dla organizacji jest inspektor Wydziału Programowania, Inwestycji i Rozwoju:
Agnieszka Jankowska
pokój 109, tel. 875659274, e-mail: agnieszka.jankowska@powiat.suwalski.pl

Prowadzeniem rejestru organizacji pozarządowych z terenu powiatu suwalskiego oraz nadzorem zajmuje się inspektor Wydziału Organizacyjnego:
Elżbieta Ułanowicz-Osińska
pokój 131, tel. 875659254, e-mail: elzbieta.osinska@powiat.suwalski.pl

B. Zakres współpracy

Każde działanie samorządu powiatowego wynika z Ustawy o samorządzie powiatowym oraz statutów poszczególnych powiatów. Działania te w dużej części (choć nie całkowicie) pokrywają się z obszarami działalności pożytku publicznego większości organizacji, co umożliwia samorządowi współpracę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej Powiatu Suwalskiego. Co istotne, powiaty prowadzą zasadniczo działalność o ponadgminnym charakterze (samorząd gminny stanowi niezależną władzę).

Od 2010 r. samorządy powiatowe prowadzą również działania na rzecz samych organizacji pozarządowych, czyli rozwoju trzeciego sektora.

C. Formy współpracy

Formy współpracy określa Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a szczegółowo również Program współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami. Program ten jest co roku konsultowany z organizacjami. Stanowi on ramy współpracy uwzględniające potencjał zarówno samorządu Powiatu Suwalskiego, jak i suwalskich organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą.

Grupom nieformalnym i organizacjom angażującym wolontariuszy z powiatu suwalskiego proponujemy współpracę w formie inicjatywy lokalnej.

Organizacjom pozarządowym, które planują z dużym wyprzedzeniem znaczące dla powiatu przedsięwzięcia np. w ramach projektów współfinansowanych z funduszy europejskich proponujemy współpracę na podstawie umowy partnerstwa.

Organizacjom, które chcą współpracować z samorządem powiatowym w programowaniu polityki regionalnej polecamy udział konsultacjach projektów aktów normatywnych oraz w zespołach doradczych i inicjatywnych.

Organizacjom zainteresowanym realizacją zadań publicznych proponujemy zlecenie lub wsparcie finansowe realizacji takiego zadania w formie dotacji. Ze względu na bardzo ograniczone możliwości zastosowania tej formy współpracy przez Powiat Suwalski prosimy zainteresowanych o wcześniejszy kontakt. Umożliwi to wspólną analizę możliwych zewnętrznych źródeł finansowania takiego projektu.

Wszystkich zaangażowanych w rozwój trzeciego sektora, działalności społecznej zachęcamy do wymiany informacji i przekazania swojego adresu e-mailowego osobom do kontaktu w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

Zapraszamy do współpracy!


Art. 4.
1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej,
3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepełnosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomościami,
11) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
20) obronności,
21) promocji powiatu,
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.1),
23) działalności w zakresie telekomunikacji.

Art. 5.
1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).
3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU