Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
drukuj

Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

Dodano dnia: 2014-02-03

W dniu 8 listopada 2011 roku Zarząd Powiatu podpisał aneks do umowy zawartej dnia 20.12.2007r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Województwo Podlaskie jako lider oraz Powiat Suwalski jako partner zgodnie postanowiły przygotować i wykonać wspólne przedsięwzięcie polegające na realizacji ww. projektu.

Całkowitą wartość Projektu brutto szacuje się na kwotę nie większą niż: 70115672,73zł z czego 85% to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013, IV Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) a 15% to wkład własny lidera i partnerów.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w imieniu Lidera Projektu poinformował partnerów, iż została zakończona ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne. Wniosek wraz z studium wykonalności został oceniony na 81 punktów w 100 stopniowej skali.

Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” jest realizowany na obszarze województwa podlaskiego. W przedsięwzięciu uczestniczą Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST): Lider – Województwo Podlaskie oraz 129 Partnerów (powiatów i gmin) wraz z Jednostkami Podległymi w liczbie 1159.

Beneficjentem Projektu są zatem Jednostki Samorządu Terytorialnego Województwa Podlaskiego. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych województwa. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych usług oferowanych przez Platformę Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców okolejne Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich Jednostki Podległe. W ramach Projektu zakłada się dalszą integrację na poziomie centralnym m.in. z ePUAP, w tym dostosowanie schematu komunikacyjnego, formularzy elektronicznych, repozytorium dokumentów Cyfrowego Urzędu do odpowiednich standardów oraz wdrożenie szyny usługowej, łączącej się z rejestrami i bazami udostępnionymi przez platformę ePUAP.

W ramach Projektu zakłada się:
· modernizację Portalu informacyjnego,
· uruchomienie e-usług publicznych na portalach e-Edukacja, e-Biznes,
· uruchomienie Platformy Podlaskiej Informacji Przestrzennej „GIS Podlasia”,
· rozbudowę istniejącego rozwiązania hostingowego,
· rozbudowę istniejącego systemu poczty w domenie Wrota Podlasia,
· przebudowę Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa,
· wdrożenie, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD).
· poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych,
· modernizację i dostosowanie serwerowni do aktualnych wymogów bezpieczeństwa.

Opis projektu na stronie WWW Lidera

Dziennik projektu na stronie WWW Lidera

BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU