Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2011 roku
drukuj

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2011 roku

Dodano dnia: 2011-12-06

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011Powiat Suwalski w 2011 roku wykorzystywał następujące formy współpracy z organizacjami:

1) wspieranie lub powierzanie wykonywania organizacjom realizacji zadań publicznych Powiatu Suwalskiego poprzez udzielanie dotacji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wsparto realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej, udzielając dotacji w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 18 000 zł. Zadanie zrealizowało Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach.

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania

Powiat Suwalski (poprzez swojego przedstawiciela) jako członek Suwalskiej Organizacji Turystycznej uczestniczył w spotkaniu (14.02.2011), którego celem było zaplanowanie kampanii promocji walorów turystycznych na targach i eventach turystycznych w 2011 r.

Publikowano informacje przekazywane przez organizacje (zwłaszcza Powiatowe Zrzeszenie LZS) na stronie internetowej powiatu.

Z wyłonioną organizacją pozarządową – Powiatowym Zrzeszeniem LZS, pracownik ds. kultury i kultury fizycznej na bieżąco kontaktował się w sprawach dotyczących realizacji imprez sportowych.

Pracownik Wydziału Programowania, Inwestycji i Rozwoju informował drogą e-mailową oraz telefonicznie o możliwości aplikowania do zewnętrznych źródeł finansowania projektów oraz uczestnictwa w szkoleniach. Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, bezpośrednio do organizacji pozarządowych wchodzących w skład Koalicji na rzec osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przesyłał informacje o realizacji odpowiednio sprofilowanych zadań, konferencji i szkoleń.

3) wspólne przygotowywanie i wykorzystanie narzędzi promocji regionu i społeczności lokalnych

Udostępniono bezpłatne internetowe narzędzie „Społeczny kalendarz imprez w powiecie suwalskim” do wzajemnego informowania się o organizowanych działaniach. Umożliwiano promocję organizacjom pozarządowym na stoisku Powiatu Suwalskiego/ Suwalskiej Organizacji Turystycznej na targach turystycznych.

Powiat Suwalski poprzez Lokalną Grupę Działania „Nasza Suwalszczyzna” i Suwalską Organizację Turystyczną w 2011 r. uczestniczył łącznie w 13 targach i evetach turystycznych, w tym w 11 krajowych (m.in. Łódź, Toruń, Katowice, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Białystok, Kielce, Sejny, Augustów, Suwałki) i 2 zagranicznych (Berlin, Wilno). Współpraca odbywała się poprzez przekazywanie materiałów promocyjnych Powiatu na stoiska targowe, bądź bezpośredni udział pracownika Starostwa w obsłudze stoisk.

Dzięki wspólnym działaniom efektywnie i oszczędnie wydawano środki publiczne w zakresie promocji turystycznej.

Ośrodek Wsparcia w Lipniaku podejmował działania zmierzające do uwrażliwienia środowisk lokalnych oraz pracodawców (np. organizacje pozarządowe) na możliwość podjęcia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i jej skutkom. Wykorzystał do tego następujące formy promocji:
   • broszury informacyjne,
   • strona internetowa,
   • wywiady i ogłoszenia zamieszczane w „Radiu 5”,
   • coroczna organizacja festynu „Schizofrenia - otwórzcie Drzwi”, którego głównym celem jest wzrost otwartości i akceptacji wobec osób chorych na schizofrenię w społeczeństwie. W 2011 r. udział w festynie wzięło około 200 osób, w tym również przedstawiciele organizacji pozarządowych.
4) patronaty i rekomendacje samorządu Powiatu Suwalskiego dla wyróżniających się przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje

Starosta Suwalski udzielił następującej rekomendacji:
   • dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Oddział w Suwałkach na wykonanie zadania publicznego pn. „Odnowienie oznakowania na nizinnych pieszych szlakach turystycznych woj. podlaskiego (odnowienie niebieskiego szlaku pieszego Wzdłuż Rospudy)”.
5) umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (partnerstwa projektowe) dotyczące przedsięwzięć na rzecz społeczności powiatu suwalskiego

Istotnym przedsięwzięciem realizowanym w partnerstwie przez Powiat Suwalski (Starostwo Powiatowe w Suwałkach) w 2011 r. był projekt pn. „Kampania promocyjna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych województwa podlaskiego”. Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Na rzecz realizacji i współfinansowania tego projektu zostało zawarte Porozumienie między Powiatem Suwalskim a Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną (liderem projektu) oraz pozostałymi partnerami: Augustowską i Suwalską Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Samorządów Ziemi Sejneńskiej oraz samorządami Miasta Augustów, Miasta Suwałki i Sejny. Okres realizacji projektu: 3 lutego 2010 r. – 31 stycznia 2012 r.

W roku 2011 na rzecz SIRT Starostwo Powiatowe opłaciło drugą połowę udziału finansowego w wysokości 5000 zł (całość 10 tys. zł). W ramach tego projektu w 2011 roku odbyło się wiele akcji marketingowych, w tym: 8 eventów promocyjnych towarzyszących targom turystycznym lub piknikom rodzinnym w Polsce, na Litwie i w Niemczech, 3 spotkania ze słuchaczami uniwersytetu III Wieku (w Warszawie, Chorzowie, Łodzi), spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach (w regionie i w kraju). Na Suwalszczyźnie zostały przygotowane gry terenowe (15 questów), wydane zostały publikacje i gadżety promocyjne (ulotki, broszury, plakaty, maskotki, itp.), powstał nowy portal: www.basniowasuwalszczyzna.pl. Wyemitowane zostały krótkie spoty reklamowe na antenie TVP Warszawa i na megabilboardzie w Warszawie, pojawiły się artykuły prasowe m.in. w Gazecie Wyborczej, Kropce TV, Kurierze Porannym.

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach dnia 26 kwietnia 2011 roku zawarł trójstronne Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji Projektu "Aktywni dla Suwałk". W ramach otwartego konkursu ofert p.n. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" współfinansowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej podpisano porozumienie z Suwalskim Stowarzyszeniem "Wybór "z siedzibą w Suwałkach, prowadzącym Klub Integracji Społecznej Masz Wybór oraz Gminą Suwałki /Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Ośrodek Wsparcia w Lipniaku po raz kolejny w 2011 r. pozyskał środki na realizację zadania pn. „Integracja poprzez edukację – droga do sukcesu” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami w realizacji zadania byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” w Suwałkach, gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu suwalskiego, Michał Syryca „Gastronomia”, Ulica Smaczna – Michał Jerzy Grnyo oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalno – Edukacyjnych „Bez Granic”.

W 2011 r. Starostwo  Powiatowe w Suwałkach zrealizowało Porozumienie o współpracy pomiędzy Oddziałem PTTK w Suwałkach w sprawie współorganizacji 42. Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego „Wędrówki Północy”.

W ramach Porozumienia została zorganizowana w Dowspudzie szkółka narciarstwa biegowego. Odbyła się w terminie 29 stycznia – 1 lutego, jako jedna z czterech tras „Wędrówek Północy”. Łącznie wzięło w niej udział 18 osób pochodzących z Poznania, Olsztyna, Białegostoku, ok. Warszawy i z Suwałk.
Celem organizacji imprezy była promocja zimowych walorów turystycznych Suwalszczyzny na terenie kraju. W całej imprezie wzięło udział 80 osób z całej Polski.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach w roku 2011 kontynuowało współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie". Starostwo jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia od 7 września 2009 roku. Pracownik reprezentujący Starostwo w Stowarzyszeniu jest członkiem Zarządu LGR. Powiat Suwalski złożył 1.07.2011 r. do Lokalnej Grupy Rybackiej projekt pt. "Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie" w ramach działania" Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybołówstwa" środek 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa, oś priorytetowa 4 "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa".

Dom Dziecka w Pawłówce w dniu 28 czerwca 2011 r. podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem "Sięgać za horyzont" z siedzibą w Sejnach. W roku 2011 współpraca obejmowała zadania ujęte w projekcie "Pracownia przygód". Zorganizowano wyjazd i udział wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce na obóz żeglarski (10 dni z możliwością uzyskania patentu żeglarza). Ponadto, odbyły się dwa spotkania rekreacyjno-sportowe dzieci z Domu Dziecka oraz harcerzy działających przy Stowarzyszeniu. Spotkania te obejmowały zawody paintball'owe, ognisko oraz gry i zabawy w terenie z dziećmi młodszymi. Planowane są również spływy kajakowe i kontynuacja kursów żeglarskich w latach następnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach od roku 2009 r. uczestniczy w partnerstwie współtworzonym przez 72 podmioty, w tym organizacje pozarządowe -  pn. Koalicja na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej (w celu m.in. udostępnienia organizacjom dla celów działalności pożytku publicznego infrastruktury Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Suwalskiego)

Umów w ramach inicjatywy lokalnej w 2011 r. nie zawarto, lecz prowadzone były rozmowy z PTTK Oddział w Suwałkach nt. współpracy w ramach Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego „Wędrówki Północy” oraz „Zimowej Przygody z PTTK” na 2012 rok.
W konsekwencji nie doszło do współdziałania w ramach „Wędrówek Północy”, natomiast domówiono szczegóły odnośne realizacji zadania publicznego pn. „Zimowa Przygoda z PTTK” w ramach wykonania inicjatywy lokalnej w styczniu 2012 r.
Pod koniec 2011 r. omawiano również zasady współpracy ze Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 w zakresie zorganizowania w czerwcu 2012 r. uroczystości rocznicowych upamiętniających Ofiary Obławy Augustowskiej w 1945 r.

7) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji (w tym z powiatową radą pożytku publicznego, jeśli została utworzona)

W październiku 2011 r. przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowywanej uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Również w październiku 2011 r. przeprowadzone zostały konsultacje w sprawie przygotowywanego programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

Reasumując, w 2011 r. Powiat Suwalski zrealizował wszystkie formy współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z zapisami Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 (Uchwała Nr III/22/11 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 10 lutego 2011 roku).BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU