Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2012 roku
drukuj

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy w 2012 roku

Dodano dnia: 2013-04-22


 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2012.


 

Powiat Suwalski w 2012 roku wykorzystał następujące formy współpracy z organizacjami:


1)     wspieranie lub powierzanie przez Powiat Suwalski organizacjom realizacji zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W 2012 roku został ogłoszony, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/119/12 z dn. 2 lutego 2012 r. Zarządu Powiatu w Suwałkach, konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i kultury fizycznej pn. Organizacja imprez sportowych na terenie powiatu suwalskiego w 2012 r.. W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna oferta. Wyłoniona do realizacji zadania organizacja otrzymała dotację wynoszącą 18.000 zł.

 

2)  wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania.

    

Powiat Suwalski, jako członek Suwalskiej Organizacji Turystycznej, uczestniczył poprzez swojego przedstawiciela, w spotkaniach tej organizacji dotyczących zaplanowania na 2012 r. oraz podsumowania za 2011 r. realizacji rocznej kampanii promocji walorów turystycznych na targach i eventach turystycznych. Uczestniczono również w spotkaniu nt. planów promocji turystycznej na 2013 r. zorganizowanym przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną z Białegostoku.

Na zaproszenie poszczególnych organizacji pracownicy Starostwa Powiatowego uczestniczyli w następujących spotkaniach:

§  Stowarzyszenie Samorządów Polskich „Euroregionu Niemen” - spotkania informacyjne nt. możliwości współpracy z partnerami białoruskimi w programach współfinansowanych ze środków UE na działania transgraniczne.

§  Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” - spotkania informacyjne nt. możliwości i zasad wsparcia w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.

§  Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna” - spotkaniach informacyjne nt. grantów z PROW.

§  Suwalska Izba Rolniczo-Turystycznej - krajowe i zagraniczne konferencje oraz szkolenia, realizowane przez SIRT w ramach polsko-białoruskiego projektu pn. „Komunikacja bez granic – tworzenie transgranicznej sieci informacyjno-turystycznej”.

§  Zarząd Główny PTTK oraz Związek Powiatów Polskich - międzynarodowa konferencja pn. „Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie”.  

Publikowano informacje przekazywane przez organizacje na stronie internetowej powiatu.

     Pracownik  Wydziału Programowania , Inwestycji i Rozwoju informował drogą         e-mailową oraz telefonicznie o możliwości aplikowania do zewnętrznych źródeł finansowania projektów oraz uczestnictwa w szkoleniach.

Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, bezpośrednio do organizacji pozarządowych wchodzących w skład Koalicji na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przesyłał informacje o realizacji odpowiednio sprofilowanych zadań, konferencji i szkoleń.

 

3)  wspólne przygotowanie i wykorzystanie narzędzi promocji regionu i społeczności lokalnych.

    

W 2012 r. Powiat Suwalski poprzez współpracę z Lokalną Grupą Działania „Nasza Suwalszczyzna”, Suwalską Organizacją Turystyczną, Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną uczestniczył łącznie w 14 targach i eventach turystycznych. Współpraca odbywała się m.in. poprzez przekazywanie materiałów promocyjnych Powiatu na stoiska targowe prowadzone przez te organizacje, jak i wspólną obsługę stoisk. Dzięki wspólnym działaniom efektywnie i oszczędnie wydawano środki publiczne w zakresie promocji turystycznej.

Ósma edycja Międzynarodowego Rajdu „Pogoni” zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki „MOTO-RETRO”
z Białegostoku została wsparta poprzez zamieszczenie na powiatowej stronie internetowej informacji o tej imprezie oraz przekazanie uczestnikom rajdu zestawu materiałów promocyjnych.

Udzielono też wsparcia merytorycznego Towarzystwu Cyklistów „Orzeł”
z Siekierczyna w przygotowaniu rajdu rowerowego po Suwalszczyźnie.

Przygotowana wspólnie z Suwalską Organizacją Turystyczną, publikacja artykułów promujących walory turystyczne Suwalszczyzny w ogólnopolskim magazynie turystycznym „Polska dla Ciebie” Wiosna 2012, z przyczyn niezależnych nie doszła do skutku (wydawnictwo zostało zawieszone po podpisaniu umowy
z zamawiającym).

Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju przekazał, jak co roku przed początkiem sezonu turystycznego, lokalnym i regionalnym stowarzyszeniom turystycznym prowadzącym punkty informacji turystycznej (m.in. Wigierskiemu Stowarzyszeniu Turystycznemu, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) zestawy powiatowych publikacji promocyjnych.

Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny zorganizowało trzyczęściową wystawę z wykorzystaniem przekazu multimedialnego, promującą historię żołnierzy ziemi suwalskiej. Oficjalne otwarcie odbyło się
14 września 2012 roku.

Ośrodek Wsparcia w Lipniaku we współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmował działania zmierzające do uwrażliwienia środowisk lokalnych oraz pracodawców na możliwość podjęcia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i jej skutkom.

         Wykorzystał do tego celu następujące formy promocji:

         broszury informacyjne

         strona internetowa

         wywiady i ogłoszenia  zamieszczone w „Radiu 5”

         coroczna organizacja festynu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”, którego głównym celem jest wzrost otwartości i akceptacji  wobec osób chorych na schizofrenię w społeczeństwie. W 2012 roku w festynie wzięło udział około 300 osób. W trakcie festynu czynny był punkt konsultacyjny prowadzony przez psychologa.

                

4)  patronaty i rekomendacje samorządu Powiatu Suwalskiego dla wyróżniających się przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje.

 

Starosta Suwalski udzielił następujących rekomendacji:

         suwalskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
na wykonanie zadania publicznego pn. „Odnowienie oznakowania na pieszych szlakach turystycznych woj. Podlaskiego” (odnowienie fragmentów szlaku E-11
w okolicach Suwalskiego Parku Krajobrazowego)

         suwalskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 na działania w składanym przez nich projekcie pn. „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Suwalsko-Augustowskie poprzez budowę i remont małej infrastruktury turystyki wodnej w Centrum Turystyki Wigry w Starym Folwarku”.

Starostwa Suwalski objął patronatem następujące przedsięwzięcia:

         kampanię pn. „Polska naturalnie”, której celem była popularyzacja ekoturystyki, obejmującą trzy województwa Polski Wschodniej: podlaskie, lubelskie
i podkarpackie, realizowaną przez Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO
z Łodzi.

         44 Ogólnopolski Rajd Narciarski „Wędrówki Północy”, organizowany przez suwalski oddział PTTK (umowa podpisana 14.11.2012 r., ale dotyczy realizacji imprezy w styczniu i lutym 2013r.)

 

5)     umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (partnerstwa projektowe) dotyczące przedsięwzięć na rzecz społeczności powiatu suwalskiego.

 

Starostwo Powiatowe w Suwałkach w 2012 roku kontynuowało współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Starostwo jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia od 7 września 2009 roku.  Pracownik reprezentujący Starostwo w Stowarzyszeniu jest członkiem Zarządu LGR.  Powiat Suwalski złożył 1.07.2011 r. do Lokalnej Grupy Rybackiej projekt
pt. „Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie” w ramach działania „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybołówstwa” środek 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa”. Dnia 21 czerwca 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przebudowy alei w Dowspudzie  pomiędzy samorządem województwa podlaskiego a Powiatem Suwalskim. W sierpniu 2012 roku wykonawca wyłoniony zgodnie z ustawą PZP przystąpił do realizacji robót. W ramach projektu przewidziana jest wymiana nawierzchni alei o długości 385m
 i wykonanie nowego oświetlenia (25 latarni). Koniec prac przewidziany jest na 30 czerwca a rozliczenie projektu we wrześniu 2013 roku. 

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez Powiat w partnerstwie projektowym był projekt pn. „Kampania promocyjna Suwalszczyzny jako jednej
z marek turystycznych województwa podlaskiego” współfinansowany ze środków UE w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Do stycznia 2012 roku trwał ostatni okres wdrażania tego projektu (jego realizacja rozpoczęła się 3 lutego 2010 r.). Na rzecz realizacji i współfinansowania tego projektu zostało zawarte porozumienie między Powiatem Suwalskim a Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną (liderem projektu) oraz pozostałymi partnerami: Augustowską i Suwalską Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Samorządów Ziemi Sejneńskiej oraz samorządami miast: Augustów, Suwałki i Sejny. Efektem tego projektu było: 8 eventów promocyjnych towarzyszących targom turystycznym lub piknikom rodzinnym w Polsce, na Litwie i w Niemczech, 3 spotkania ze słuchaczami Uniwersytetów III Wieku (w Warszawie, Chorzowie, Łodzi), spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach (w regionie i kraju), na Suwalszczyźnie zostały przygotowane gry terenowe (15 questów), wydane publikacje i gadżety promocyjne (ulotki, broszury, plakaty, maskotki, itp., powstał nowy portal: www.basniowasuwalszczyzna.pl, wyemitowane zostały krótkie spoty reklamowe na antenie TVP Warszawa i na megabilboardzie w Warszawie, pojawiły się artykuły prasowe m.in. w Gazecie Wyborczej, Kropce TV, Kurierze Porannym.

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach kontynuował realizację porozumienia  
z Suwalskim Stowarzyszeniem „Wybór” na rzecz realizacji projektu „Aktywni dla Suwałk”.  Partnerem w projekcie był również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Suwałkach. Był on realizowany w okresie 15.07.2011 do 31.12.2012 roku.
Do zadań Urzędu należała m.in.: promocja projektu, rekrutacja grup docelowych, współpraca z partnerami projektu oraz organizacja form zatrudnienia wspieranego dla  uczestników projektu.

Z inicjatywy Ośrodka Wsparcia w Lipniaku w 2012 roku zostały zawarte dwie umowy partnerskie pomiędzy Powiatem Suwalskim i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach. Partnerstwo zostało zawarte na rzecz opracowania i realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków UE na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu. W realizacji projektów uczestniczą organizacje pozarządowe zajmujące się pracą na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt pn. „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności  Zawodowej w Lipniaku” współfinansowany jest ze środków UE w ramach EFS, wdrożony
 i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wartość dofinansowania: 1.419.812,46 zł. Termin realizacji projektu: 1.09.2012 – 31.01.2015.

Projekt pn. „Edukacja + praca = sukces” współfinansowany jest ze środków UE
w ramach EFS, i jak poprzedni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wartość dofinansowania: 827.427,46 zł. Termin realizacji projektu: 1.10.2012 – 31.01.2015.

Projekty mają za zadanie podnieść aktywność zawodową oraz zdolność zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Dom Dziecka w Pawłówce nie brał udziału w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie „Sięgnąć za horyzont” w 2012 roku w ramach porozumienia podpisanego w dniu 28 czerwca 2011 roku, nie mniej jednak wspomniane porozumienie jest obowiązujące, w związku z czym w latach przyszłych współpraca może być kontynuowana.

 

 

6)      Umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej

     2 sierpnia 2012 roku Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny złożyło jeden wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej „Ocalić
od zapomnienia”. W dniu 29 sierpnia 2012 roku została podpisana jedna umowa
o wykonanie inicjatywy lokalnej. W rezultacie odbyła się trzyczęściowa wystawa
z wykorzystaniem przekazu multimedialnego promująca historię żołnierzy ziemi suwalskiej i oficjalne jej otwarcie w dniu 14 września 2012 r. Powiat zobowiązał się do wsparcia realizacji inicjatywy lokalnej poprzez przekazanie środków rzeczowych
 o wartości 5.000,00 zł.

     W 2012 roku w zakresie zadań dot. turystyki wpłynęły 2 wnioski o wsparcie inicjatywy lokalnej.

Jednym wnioskodawcą był suwalski oddział PTTK na przedsięwzięcie pn. „Zimowa Przygoda na Suwalszczyźnie” (realizacja zadania w 2013 roku, umowa została podpisana 21.12.2012 r., wkład finansowy Powiatu 1.490 zł).

Drugim było Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” (wniosek wpłynął 24.12.2012, umowa została zawarta 1.02.2013 r.).

     W styczniu i lutym 2012 r. na podstawie umowy o inicjatywę zawartej 18.01.2012 r. z suwalskim oddziałem PTTK zrealizowany został cykl pięciu rajdów narciarskich pod wspólną nazwą „Zimowa Przygoda z PTTK”. Rajdy odbywały się w niedziele
w dniach: 29 stycznia (w ok. Krzywego), 5 lutego (w ok. Dowspudy), 12 lutego (w ok. Słupia), 19 lutego (na terenie SPK), 26 lutego (w ok. Lipniaka). W imprezie wzięło udział łącznie 100 osób. Wkład finansowy Powiatu w tę inicjatywę wyniósł 2.800 zł.

     23-25czerwca 2012 roku na podstawie umowy o inicjatywę zawartej 18.04.2012 ze Związkiem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 (ZPOOA) zrealizowane zostały uroczystości rocznicowe upamiętniające Ofiary Obławy Augustowskiej.
W rezultacie odbył się rajd motocyklowy, koncert Grzegorza Kucharzewskiego, uroczysta Msza Święta upamiętniająca 67 rocznicę, występ orkiestry młodzieżowej, prelekcja historyczna dot. siedziby komendanta obwodu AK Suwałki oraz występ orkiestry „Victoria” z solistami Teatru Wielkiego z Warszawy. Wkład finansowy Powiatu w tę inicjatywę wyniósł 2.000 zł.

Starostwo Powiatowe współpracowało również z  Kołem Łowieckim “Ryś”
z siedzibą w Suwałkach w zakresie promocji walorów przyrodniczych i tradycji łowieckich w regionie. Umowa z 20.09.2012 zobowiązała Koło Łowieckie
do promocji herbu Powiatu Suwalskiego na szarfie  pocztu sztandarowego oraz
do rozpowszechniania dobrego wizerunki Powiatu w realizowanej działalności Koła. Wartość usług określono na kwotę 1000 zł brutto.

 

7)  Konsultacje projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji .

     Nie konsultowano projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji.


Reasumując, w 2012 r. Powiat Suwalski realizował wszystkie formy współpracę z organizacjami pozarządowymi we wszystkich formach zgodnie z zapisami Programu współpracy Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012 (Uchwała nr XI/78/11 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2011 roku).

 

BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU