Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Nowy partner Powiatu Suwalskiego
drukuj

Nowy partner Powiatu Suwalskiego

Dodano dnia: 2011-06-07
Powiat Suwalski  pozyskał  nowego partnera na Litwie – samorząd miasta Jieznas. 4 czerwca 2011 r. przedstawiciele samorządu Powiatu Suwalskiego pod przewodnictwem  Sławomira Małachowskiego  - Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach i Witolda Kowalewskiego – Wicestarosty, wzięli udział w delegacji do Jieznas w Rejonie  Prienai.  Celem spotkania było zawarcie porozumienia   o współpracy.

Jieznas i Powiat Suwalski połączyła historia i wspólne dziedzictwo Paców. Rozwój gospodarczy, cywilizacyjny w tym architektury i mecent sztuki obu regionów w dużej mierze był uwarunkowany działalnością tego magnackiego rodu. Do dziś zachowały się tego dowody: zachwycające przepychem i monumentalizmem klasztor w Pożajściu, kościół w Jieznas, ruiny pałacu L.M. Paca w Dowspudzie. W związku z tym zachowanie w pamięci dziedzictwa i dorobku Paców będzie ważnym wątkiem współpracy pomiędzy Jieznas a Powiatem Suwalskim.  
Treść porozumienia:
 
Porozumienie o partnerskiej współpracy
zawarte w dniu 4 czerwca 2011 roku

pomiędzy
Instytucjami Miasta Jieznas Rejonu Prienai, Republika Litewska:
Domem Kultury i Centrum Wolnego Czasu Jieznas Rejonu Prienai reprezentowanym przez  Dalię Vertinskienė – Dyrektora Centrum
oraz Centrum Wspólnotowym Miasta Jieznas, reprezentowanym przez Irenę Urbanavičienė – Kierownika Centrum
a
Powiatem Suwalskim, Rzeczpospolita Polska
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Suwałkach w osobach:
Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski
Witold Kowalewski - Wicestarosta Suwalski

§1
Wyrażając wolę pogłębiania i wzmacniania współpracy partnerskich regionów, strony postanawiają, że będą współpracowały na zasadach wzajemności i równych praw, zwracając szczególną uwagę na następujące dziedziny:

1.samorządy lokalne i gospodarka;
2.kultura i sztuka;
3.turystyka i sport;
4.ekologia;
5.oświata i informacja.

§2
Strony Porozumienia zobowiązują się do:
1.stworzenia szeroko rozwiniętych relacji pomiędzy obywatelami, organizacjami, szkołami i instytucjami kulturalnymi;
2.wzajemnej wymiany informacji we wszystkich sferach życia publicznego;
3.wzajemnych wizyt i wspólnych wycieczek odpowiednich organizacji, szkół, stowarzyszeń;
4.wzajemnej promocji i wspólnego opracowywania materiałów promocyjnych obu regionów;
5.oficjalnych wizyt reprezentacji obu regionów w czasie ważnych kulturalnych
i społecznych wydarzeń.


§3
Zawarcie Porozumienia ułatwi kontakty między samorządami oraz współpracę organizacji pozarządowych, a także upowszechnianie integracji społecznej i rozwój społeczeństwa informacyjnego w tym m.in. w zakresie:
1.funkcjonowania samorządów lokalnych;
2.wspierania kontaktów handlowych;
3.organizacji targów, wystaw i małych ekspozycji gospodarczych,
4.organizacji szkoleń, konferencji i seminariów oraz współpracy lokalnych ośrodków przedsiębiorczości;
5.wymiany kulturalnej i rozwoju kontaktów miedzy szkołami;
6.organizacji wspólnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych;
7.opracowywania i wymiany materiałów promocyjnych.


§ 4
1.Strony Porozumienia będą dokonywać wymiany informacji dotyczącej możliwości nawiązania współpracy ze strukturami europejskimi, organizacjami pozarządowymi
i samorządami z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w celu zaangażowania
i wykorzystania zasobów finansowych funduszy Unii Europejskiej.
2.Strony będą współpracowały w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację wspólnych przedsięwzięć.
3.Strony będą organizowały wymianę delegacji i grup artystycznych, sportowych, młodzieży szkolnej.
4.Strony zobowiązują się do czynnego zachęcania osób fizycznych oraz przedsiębiorców do uczestnictwa w wystawach, targach i jarmarkach, które będą odbywały się na ich terenie.§ 5
W celu realizacji postanowień niniejszego Porozumienia strony będą mogły podpisywać odrębne umowy, które będą dotyczyły poszczególnych kierunków w dwustronnej współpracy zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej i Rzeczypospolitej Polski.

§6
Zmiany treści niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane tylko za obustronną zgodą
w postaci pisemnego aneksu.


§ 7
Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Porozumienia, rozstrzygane będą
w drodze negocjacji pomiędzy stronami.

§ 8
1.Niniejsze Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem  podpisania.
2.Porozumienie może zostać wypowiedziane przez każdą ze stron w formie pisemnej,
z mocą po upływie trzech miesięcy od dnia wypowiedzenia.


§ 9
Porozumienie zostało  sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku litewskim i polskim, po jednym dla każdej ze stron.Dalia Vertinskienė – Dom Kultury i Centrum Wolnego Czasu Jieznas Rejonu Prienai
Irena Urbanavičienė - Kierownik Centrum Wspólnotowego Miasta Jieznas

Szczepan Ołdakowski -  Starosta Suwalski
Witold Kowalewski - Wicestarosta Suwalski


podpisanie porozumienia o współpracy
przedstawiciele partnerskich samorządów
klasztor w Pożajściu
kościół w Jieznas
festyn folklorystyczny w Jieznas
Wicestarosta podczas rozpoczęcia festynu folklorystycznego nad Niemnem

BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU