Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Komisje Rady
drukuj

Komisje Rady

Dodano dnia: 2014-12-01

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym   Rada Powiatu  kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Rada Powiatu w Suwałkach uchwałą Nr I/6/14  z dnia 1 grudnia 2014 r. powołała Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Suwałkach,  w skład której wchodzą :

 

Przewodniczący Komisji                 -           Stanisław Szwengier

Z-ca Przewodniczącego                   -           Irena Gryszkiewicz

Sekretarz Komisji                            -           Marian Burzyński

Członkowie :                                      -           Stefan Biłda

                                                           -           Rafał Konrad Bukowski

 

Na podstawie art.17 ust. 1 Rada Powiatu może powoływać ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Rada Powiatu w Suwałkach podczas obrad I sesji Rady Powiatu w Suwałkach w dniu 1 grudnia 2014 roku powołała trzy komisje stałe. 

Uchwałą Nr I/8/14 ustaliła przedmiot działania oraz skład osobowy Komisji Finansowej,
w skład której wchodzą :

 

Przewodniczący Komisji                    -             Zbigniew Mackiewicz

Wiceprzewodniczący Komisji            -            Rafał Konrad Bukowski

Członkowie :                                         -             Andrzej Chlebus

                                                              -             Szczepan Ołdakowski

   -             Stanisław Szwengier

   -             Grzegorz Mackiewicz

   -             Marek Dziatkowski

Przedmiotem działania tej komisji są określone ustawami zadania  związane z  realizacją: budżetu powiatu, funduszy celowych oraz spraw związanych z pozyskiwaniem i gospodarowaniem środkami Unii Europejskiej.

Uchwałą Nr I/9/14 ustaliła przedmiot działania oraz skład osobowy Komisji Polityki Społecznej, w skład której wchodzą :

Przewodniczący Komisji                 -            Zbigniew Kleszczewski

Wiceprzewodniczący Komisji         -             Anna Danuta Truchan

Członkowie :                                      -             Marian Burzyński

                                                           -              Irena Gryszkiewicz

                                                           -             Sławomir Małachowski

                                                           -             Szczepan Ołdakowski

                                                           -             Grzegorz Mackiewicz

Przedmiotem działania tej komisji są określone ustawami zadania publiczne z zakresu: edukacji publicznej; promocji i ochrony zdrowia; pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej; wspierania osób niepełnosprawnych; kultury i kultury fizycznej; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumentów oraz obronności.

 

Uchwałą Nr I/10/14 ustaliła przedmiot działania oraz skład osobowy Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu, w skład której wchodzą:

Przewodniczący Komisji                 -           Artur Łuniewski

Wiceprzewodniczący Komisji          -           Stefan Biłda

Członkowie :                                      -           Anna Danuta Truchan

                                                            -           Witold Kowalewski

 -           Marek Dziatkowski

                                                            -           Zbigniew Mackiewicz

Przedmiotem działania tej komisji są określone ustawami zadania publiczne z zakresu: transportu zbiorowego i dróg publicznych; ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; geodezji, kartografii i katastru; gospodarki nieruchomościami; administracji architektoniczno - budowlanej; telekomunikacji; gospodarki wodnej; ochrony środowiska i przyrody; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; promocji powiatu; turystyki; polityki rozwoju; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wolontariatu; współpracy z innymi samorządami w kraju i za granicą  oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU